Page:Sibu Congkan1328-劉克莊-後村先生大全集-48-40.djvu/23

此页尚未校对


公諱應子字定夫饒氏之譜曰堯後也堯都冀其後

食菜扵冀之平陽至漢魯隂太守威漁陽太守斌遷

臨川國𥘉自郡徙鄉且十世鄉始𨽻臨川後改𨽻崇仁

今為崇仁人曽祖美以孝友称祖延年踈財好施鶴

山魏公書其墓曰長者父焯两貢扵鄉是為東山先

生公𥘉授業扵黄公義明黄伯仲皆考亭門人斈文

扵章公節夫章得之陳公剛陳得之扵止齋水心入

太斈一時名流争折節願交由内舍擢紹定五年

敎授岳州士有自湖南江西者帥欲駐兵于斈公

拒不納秩滿監封樁上庫一日内侍傳㫖以内帑千