Page:Sibu Congkan1328-劉克莊-後村先生大全集-48-40.djvu/4

此页尚未校对


委任當才亦服徳遇清介不負知己也徳遇素有痬

疾屡止屡作至是復作常日退食必留郡齋不相見

一日尔侯命醫投劑竟不起咸淳乙丑二月十六日

也年六十一侯賻以公私帑使推官余亢宗主簿龍

鏜為治後事而計告于徳輔徳輔告假還里使長子

吉老往扶䕶守貳卒同僚吏民哭返盡哀𥘉㳺洋陳

氏家惟一女以配徳遇首為甥舘定嗣外舅姑皆

殁又為其嗣畢娶陳氏無所字以徳遇輔子愷老為

子余嘗患士有科舉之累學有所未通書有所未讀而

檀一生之富貴者徳遇群書皆出入貫穿諸文皆鬯