Page:Sibu Congkan1329-劉克莊-後村先生大全集-48-41.djvu/13

此页尚未校对


悉有條理二公亟稱于朝差兼淮東隨軍轉運属官

未幾復還蕭山先是權臣首事既得泗州謂中原可

長驅及諸將潰歸虜傾國大入淮漢騷動朝廷悔悟

㑹虜亦厭兵駐軍濠州先遣韓元靚來和議有萌芽

矣督帥樞宻使丘公崈一再令帳下壮士遺虜書最

後陳璧君玉徃皆至濠而返終莫得其要領近臣多

薦公可專對有旨赴都堂禀議開禧三年正月三日

也既至諭臣使事公曰多事之秋不敢以母老辭但

開釁自我虜問首謀當何以對權臣爽然起謝借公

朝奉郎樞宻院檢詳文字充知樞宻院𠫵謀官持督