Page:Sibu Congkan1329-劉克莊-後村先生大全集-48-41.djvu/8

此页尚未校对


近俾來歸而抗章三四尚親醫藥其以延閣

爾恬飬夫飭身謹行為郡亷平者朕眷眷如此彼苛

刻躁競之習亦可少愧矣明道祠滿 詔再

患足瘍時作時愈紹定二年二月疾動至秋九月氣

益少力益乏然終日黙坐無惰容顧子孫滿堂因自

語疾棘屏粥藥者絫日整襟拱手神閑意定奄然而

没九月三十日也年七十一積階至朝請大夫公登

髙科著美譽而恬淡恥奔走韜晦無表暴故䇿名二

十餘年纔為掌故學官去國幾二十年始復召雖急

卒不至故志業不盡見于世每謂人不可有𫝑不可