Page:Sibu Congkan1331-劉克莊-後村先生大全集-48-43.djvu/147

此页尚未校对毛竹山頭雲雨昏靖安橋下小谿渾髙陂約水歸田


急不𬋩湍聲入縣門堂上官人似野人村甿相見可

相親開門坐對溪𣗳故是水邉林下身對縣誰家數


畝園竹亭茅宇雜花繁同官不可無兼局通管溪南

水竹村楊吏部淳熈辛丑自武寕丞来攝靖安所


作絶句也後三十年余為縣主薄老士人猶能誦之

趙南塘甞䟦云公暮年所為詩比是益精清實簡逺

與俗異畛如宿葉盡脱而燁然華着扵根使人熟睨


不猒校林艾軒似小𬨨擬後山殆亦其亞

題丞𠫊云暮年叢簿𭔃鷦鵪搔首廵簷嵗月銷留與