Page:Sibu Congkan1332-劉克莊-後村先生大全集-48-44.djvu/78

此页尚未校对


徒掾平陵曹敞獨稱呉章弟子收𦵏其尸

目瞤得酒食燈火花得錢才乾鵲嗓而行人至蜘蛛

集而百事喜故目瞤則咒之燈花則拜之乾鵲噪則

餧之蜘蛛集則放之

枚臯文章敏㨗長卿制作淹遲而長卿首尾湿麗枚

臯時有累句楊子雲曰軍旅之際戎馬之間飛書走

檄用枚臯廊廟之下朝廷之中高文大興用相如

安定嵩眞元菟曹元理並明筭術成帝時人真自筭

其夀七十三綏和元年正月二十五日晡死時書壁

記之至二十四日晡時死其妻曰見真筭時長下一