Page:Sibu Congkan1336-劉克莊-後村先生大全集-48-48.djvu/134

此页尚未校对


之萌凛凛猶有生氣也公早負盛名晚掌書命每一

制下人人𫝊冩號真舍人穆陵尤重公文凡大詔令

必曰非劉某不可逹官顯人欲銘先世勲徳必託公

文以傳江湖士友為四六及五七言往往祖後村氏

于是前後續新四集二百卷流布海内巋然為一代

宗工文豈能自傳哉要必有為之本者過江號大家

數無慮六七公求其文章氣節上夀全名指不多屈

惟周文忠楊文節與公而三皆納禄於𩔰融乞身於

彊健公晚不幸目眚巳在告老數年之後賢於漏盡

不休拖紳方請遠矣咸淳五年正月二十九日以疾