Page:Sibu Congkan1336-劉克莊-後村先生大全集-48-48.djvu/79

此页尚未校对


    林氏贈令人

   父彌正朝議大夫吏部侍郎累贈少師

   妣方氏贈魯國夫人

    林氏 魏國夫人

咸淳五年正月二十九日龍圗閣學士正議大夫莆

田縣開國伯食邑九百户後村先生劉公卒年八十

三前數夕有大星隕公寝室後俄而公逝莆之士大

夫皆揮淚以相吊有方斂而往枕尸以哭者有既殯

而往拊棺以哭者莫不盡哀又數日則泉南之南閩

北之北吊喭往來交馳於道乂數月則四方交舊與