Page:Sibu Congkan1336-劉克莊-後村先生大全集-48-48.djvu/96

此页尚未校对


杞去位皆終身資政今嵩之忠孝有虧所除職名乃

與元勲重德無異𥨸聞外廷之言皆咎臣不合奏審

公議實可畏也乞詳臣原奏寢嵩之職名只守永國

公致仕容臣行詞十六日中使宣諭史嵩之除職致

仕卿已導承又復入奏可依巳降批諭行詞公又奏

詞臣命詞湏合典故嵩之若以階官永國公致仕則

職在掖垣今除大觀文則合宣諭降麻此乃學士院

職事竊見紹興二十五年秦熺特授少師觀文殿大

學士嘉國公致仕正與嵩之一同係學士院降麻臣

若侵内官制豈不貽笑天下是日王倫復宣諭嵩之