Page:Sibu Congkan1336-劉克莊-後村先生大全集-48-48.djvu/99

此页尚未校对


四月到闕兼太常少卿直學士院對劄二首言端平

變局侔於元祐今陛下登庸舊弼垂意寕而人謂

端平之政改矣端平之心亦改矣次言朝廷之士議

君上者或以掖庭或以戚畹或以聚斂議大臣者或

指除授或指賔客或指子弟道路之傳皆曰君相厭

之臣以為不然惟聖主可以責善惟賢相可以責備

其意甚忠其辭甚婉五議之諫諷居其一不知公者

或以為訝貼黄以建儲為請曰臣於端平乙未以樞

掾對甞言之端平丙午孟冬以少蓬對又甞言之越

三日孟祀時有貴州刺史之命臣既去國今五六年