Page:Sibu Congkan1341-文天祥-文山先生全集-10-05.djvu/104

此页尚未校对


來歌𬒳服儒雅東二百里曰衣錦郷其民生長斗絶險寒

或爲龍蛇瀆于邦經有司黽勉以惠文從事咸淳八年

教𭅺臨川何時來爲宰憫然曰使人不可化則性命之道

熄矣顧邑校曠越不克施乃夏四月即其地得山水之勝

議建書堂以風來學召其豪長率勵執事堂庭畢設講肄

有位彚試舘下録爲生員凡二十八人又㧞其望四人爲

之長冬十月令率諸生以牲幣薦于先聖先師樽爼旗章

等威孔嚴環𮗚愕𣅿屏息胥忭黧老婦子轉相傳呼然後

翕然以儒者爲重令曰吾教可行矣載命胥正秩其比伍

家使有塾人使有師如黨庠術序之意置進學日記令躬