Page:Sibu Congkan1341-文天祥-文山先生全集-10-05.djvu/83

此页尚未校对


   鄒文叔垂芳堂記

吾郷上㳺有佳木連理生於鄒公長者之地不知㡬何年

益公取以𥙷廬陵圖誌木濵水如老蛟夭矯有騰驤怒起

之𫝑咸淳八年秋一夕大雷電以風木随水而飛又二年

秋有蓮一蔕𩀱華出于文叔北窗下苔池中文叔長者曾

孫也連理表章於乾淳間鄒氏始享有其瑞予聞長者一

再傳皆恂恂友愛同氣並根旣碩且蕃實生來仍今文叔

之庭二季競爽兩孫端美天將昌之其殆視同頴兩𡵨絪

緼坱北而未有巳乎文叔喜而命予題其堂曰垂芳夫一

草一木之㣲比于太虚僅同毛髮而卾不韡韡兄弟之親