Page:Sibu Congkan1342-文天祥-文山先生全集-10-06.djvu/102

此页尚未校对


復大成殿明倫有堂主敬羙身賔賢豋俊有齋皆捐 --捐俸入

爲之歛不及民其爲政一裁於義俗譁徤戢其尤桀黠者

曰此囚牙訟師去則吾民妥矣邑以大治洪公勲趙公汝

暨雷公宜中及倉憲交以邑最上咸淳元年轉奉議𭅺二

年差監行在搉貨務都都茶場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)四年吴公革馮公夣得趙

公順孫劉公黻皆以吏才爲薦差監都進奏院轉朝奉郎

馮公時爲刑侍及戸侍劉公應龍交委以書擬本部文字

公皆樂爲知巳盡于時上即位逾年𥘉政新美公輪當陛

對𪧐齋豫戒兾積忱意悟上心取虞廷君臣時㡬之説寓

規焉其一曰君心勤怠之㡬二曰人心離合之㡬三曰君