Page:Sibu Congkan1342-文天祥-文山先生全集-10-06.djvu/132

此页尚未校对


典刑翁富壽安逸推其一念孝友殆命物所知諸孫方将

以詩書大其門翁必爲人宗乎翁生慶元戊午二月庚午

咸淳癸酉正月丙辰後二年正月塟干享化郷鳬塘之

原余家距翁一垣翁年吾祖之下吾父之上諗翁有年數

矣深與余游且厚來請銘銘曰 其生也有涯其死也有

時爾世其昌匪我銘其誰

   劉定伯墓誌銘

余東家詩人劉君定伯𩔗晋宋間矌逹自余辟山水南北

崖落然不可人意君時從予招或不約徑造至則善爲言

譚名理蠭出意所左右辯者不可詰江山朝暮四時之變