Page:Sibu Congkan1346-文天祥-文山先生全集-10-10.djvu/120

此页尚未校对


李梓發字材甫南安軍南安縣人世爲邑豪主溪洞隅保


梓發爲南安三縣管界廵檢江西䧟南安守楊公畿迎

降獨南安一縣不下邑人黄賢與梓發共推前南安尉

永嘉葉荗爲主治守具北軍至城下輙敗景炎元年


 二月北丞相塔岀與張吕二元帥引大軍萬餘圍之數

匝邑猶彈丸地城墻及肩北軍攻之百計梓發率邑人

併力死守晝則随機應變夜則鳴金鼓刼寨殺𫉬無筭


塔岀等相顧曰城子如堞大人心乃尔硬𫆀明年正月

六日塔出與張吕至城下諭降邑人祼噪大罵俄砲發


㡬中塔岀即日徙寨水南猶力攻凡三十五日北軍死