Page:Sibu Congkan1346-文天祥-文山先生全集-10-10.djvu/137

此页尚未校对


北平按察副使刘崧始建於教忠坊今順天府學之右而

作塑像焉永楽六年太常愽士刘履節奉 命正祀典始

有春秋之𥙊於有司歳以順天府尹行亊宣徳四年府尹

李庸始至謁公祠下顧瞻祠宇弊陋弗稱遵用 詔㫖葺

而新之而凢祀神之噐靡不備具又求刘𫝊刻石将使人

人皆知世之為臣者光明震動焜焜烈烈有公也於乎忠

孝人道之大節治化所先而崇禮先賢表勵後人尤守令

之急務庸其逹為政之本歟庸字執中保定唐縣人寛厚

明敏自大學生授工科給亊中

上親擢為順天府尹爱人之心剸繁之才上下皆稱之而