Page:Sibu Congkan1347-趙秉文-閑閑老人滏水文集-6-1.djvu/10

此页尚未校对


𥘉當日親經史以自禆益進無逸直解貞觀政要


申鍳各一通正大九年正月汴京戒嚴上命秉文


爲赦文以布宣悔悟哀痛之意秉文指事陳義辭


情俱盡及兵退大臣欲稱賀且命爲表秉文曰春


秋新宮火三日𡘜今園陵如此酌之以禮當慰不


當賀遂已時年已老日以時事爲憂雖食息頃不


能㤀每聞一事可便民一士可擢用大則拜章小


則爲當路者言殷勤鄭重不能自已三月草開興


改元詔閭巷間皆能𫝊誦洛陽人拜詔畢舉城痛