Page:Sibu Congkan1352-趙秉文-閑閑老人滏水文集-6-6.djvu/123

此页尚未校对


頴悟讀書若夙習年十七預郷試弱冠登大定二

十五年進士第

章宗眀昌𥘉調安塞主簿以課最𨗇邯鄲令再遷

唐山令丁父憂用荐者及提刑司亷舉起復應奉

翰林文字同知制誥上書論宰相胥持國當罷宗

室守貞可大用又言刑獄征伐國之大政自古大

臣未有以為不可而君獨以為可而可行者坐譏

訕免未㡬起為同知岢嵐州軍州事轉北京路轉

運司支度判官承安五年冬十月隂晦連日宰相