Page:Sibu Congkan1363-元好問-遺山先生文集-12-05.djvu/104

此页尚未校对


之超萬卷堂延致儒士門不絶賔儒素起宗實兆

於此後以第四子浩官五品贈宣武將軍考仲溶

嗜讀書不以世務縈懐大定𥘉两赴廷試不中即

以詩酒自娱竟用是得疾甫三十而殁用公貴贈

朝列大夫安定縣子公㓜有至性十歳喪父哀毀

成疾嘗泣謂其母孔氏言吾父不幸早世兒誓當

學以成吾父之志孔夫人有賢行所以作成其子

者爲甚力故公十五知属文弱冠有聲場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)屋間年

三十擢大定二十五年詞賦甲科釋褐海州軍事

判官用提刑司㢘舉特旨陞即墨令縣治瀕海土