Page:Sibu Congkan1363-元好問-遺山先生文集-12-05.djvu/63

此页尚未校对


府事以便親𡻕餘復以親老爲言乃聽歸侍六年

起爲河中府尹時属軍興調度百出公爲之平物

價寛民力比它州所費省者什六七承安三年

月上以太夫人之故移公濟南尹河中之人爲建

去思堂𦘕像事之九月丁内艱卒哭詔以明年正

月朝京師起復授平章政事超資善大夫封壽國

公主兵者言比𡻕征伐多至敗衂凡以軍事所給

之地不足自贍至有不兑飢寒者所以無闘志願

括民田之冐税者分給之則戰自倍矣朝臣議巳

定公獨上章極諌其不可者五大略以爲軍旅之