Page:Sibu Congkan1363-元好問-遺山先生文集-12-05.djvu/73

此页尚未校对


延之難遷漁陽咸𩛙孫六宅使恩州刺史叔寜遷

白霫六宅生永壽居韓州遼天慶中遷盖州之熊

岳縣遂占籍焉永壽之長子政事金朝官至金吾

衛上將軍建州保静軍節度使保静之中子遵古

字元仲正隆五年進士仕爲中大夫翰林直學士

文行兼俻潜心伊洛之學言論皆可紀述明昌應

詔有昔人君子之目子孫以昔人名所居之山而

君子名其泉所爲志也中大夫四子庭玉庭堅次

即公太師南陽郡王張公浩之外孫生未朞視書

識十七字六𡻕聞父兄誦書能通大義七𡻕學詩