Page:Sibu Congkan1364-元好問-遺山先生文集-12-06.djvu/120

此页尚未校对


之世乃真有飬虎者至於時其飽饑逹其怒心虎

之與人異𩔖而媚信斯言也君其有道者與君諱

汝翼字李雲族張氏世爲河内人曽王父甲王父

琳皆𨼆德弗耀父郁字文甫章宗明昌𥘉詔州里

舉才能德行之士自河中教授曲沃主簿遷狄道

令後用君貴累贈通奉大夫清河郡侯母馬氏清

河郡太夫人君其第四子也天資頴悟童丱中以

善属句稱弱冠擢㤗和三年經義進士第釋褐

陽簿丁外艱服除調猒次丞復以内艱去職衞紹

崇慶二年任西寕主簿西寕近接夏境頻𬒳