Page:Sibu Congkan1364-元好問-遺山先生文集-12-06.djvu/14

此页尚未校对


然知其為醫諌也十一月夏人和議成遣其徽猷

閣學士李弁來議玄市及振危急者數事數徃返

不能决弁求大臣面論之朝廷以公徃議乃定四

年知禮部貢舉以考試勞心遘疾明年八月之七

日薨於𥝠第之正寢春秋五十有九累官資善大

夫勲上護軍爵弘農郡矦謚曰文獻娶某郡吕氏

封弘農郡夫人子男二人長曰樸前公卒次曰恕

正大四年經義進士第女一人適某族𥘉公娶

胥氏左丞通敏公之孫平章政事惠簡公之女以

事姑嘗有後言即日弃去不以相家子為難待二