Page:Sibu Congkan1364-元好問-遺山先生文集-12-06.djvu/79

此页尚未校对


之璄以瞧悴枯槁而為髙也明窓棐几危生終日

琴尊硯席翦然無塵埃客至廢書清談雅論俗事

不挂口或與之徜徉泉石間飲酒賦詩悠然自得

嘗畫管㓜安濯足圖以𭔃意其趣尚略可見也

所醸酒名松醪東坡所謂歎幽姿之獨髙者惟公

能盡之客有以京國名酒來與之校者味殊不可

近正如與深山草衣木食人語覺傭兒販夫塵土

氣為不可嚮也山多蘭毎中春作華山僧野客人

持数本詣公以香韻髙絶者為勝少劣則有罰謂

之闘蘭闘蘭松醪遂為山中故事正大壬辰河南