Page:Sibu Congkan1365-元好問-遺山先生文集-12-07.djvu/29

此页尚未校对


人縱爲民而巳以故家獨貧考諱溢少爲里胥資

純 篤縣令者𠋣之以納賄及令爲御史所劾溢自

念言直則令被罪終世不齒渠官長而我以事證

之何以立於世乃自縊而死令竟以無跡可尋𫉬

免伯禄既孤飬於外祖田氏田見伯禄骨骼異他

兒謂當有望使之應童子舉飲食臥起躬自調護備

極劳苦得觧赴都一日暮行茭葦中懼爲同行者

所遺至負之而趍及長師柏鄉王翰周輔束脩不

能備周輔與諸生共賙給之中崇慶二年進士第

褐櫟陽簿警廵判官辟彭原今入爲尚書省⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾