Page:Sibu Congkan1366-元好問-遺山先生文集-12-08.djvu/11

此页尚未校对


𬒳真决者献卿方攝縣務殊爲憂夫人言馬逺至

難遽肥立法雖嚴可身任之使一縣之民少蘇不

亦可乎夫人之兄思忠在中山得風痺不良於行

且諸子皆幼弱顧謂献卿言(⿱艹石)能爲舅氏覔一官

得近河中使吾事老兄一日可無憾献卿如所教

爲求河東髙公酒正因迎事之逮其下世送終拊

孤禮無違者献卿佐坊州幕官嘗與周官𮪍踘夫

人戒之曰從仕之睱宜讀書飬性鞍馬間乗危蹈

險非書生之事正使能之旦爲識者𥬇况必不能

耶其慈恕有禮𩔗如此不幸遘疾以貞祐元年