Page:Sibu Congkan1366-元好問-遺山先生文集-12-08.djvu/146

此页尚未校对


如禮人以爲難能大安初北鄙用兵選授昌平縣

軍資庫使到官未㡬而大敵至吏民狼狽逃死随

潰軍而南庫所貯金帛先備犒賞用者以鉅萬計

姦人乘亂公爲攘敓同官亦挟輕貲而遯僕𨽻因

以爲言君訶之曰官不能守旣無所逃責矣尚敢

以盗𥨸自陷違天理累子孫乎貞祐元年調潞州

録事待次郷里府尹知公有幹局檄監漕事赴都

時游𮪍𠑽斥道路阻絶篙工役夫日議逃避君安

慰百至糧運竟逹尹益以軍食付之乙亥冬敵𠕂

至大名受攻君方計餽饟而城巳䧟兵人脅君使