Page:Sibu Congkan1366-元好問-遺山先生文集-12-08.djvu/15

此页尚未校对


夫人姓李氏世家平定父琮宋末来火山遂爲隩

州人毋邢生四子一女以夫人天性孝友特鍾愛

焉年二十嫁爲贈朝列大夫同郡白君諱某之妻

夫人事姑孝拊前夫人子如所生姑老且病飲食

醫藥必躬親之而後進及持䘮哀毁過禮郷人稱

焉性嚴重不妄喜怒白氏大家也夫人䖏之不侈

不陋服食居䖏皆有法度可觀以大安辛未三月

丙辰春秋五十有六終於私第之正𥨊子男四人

長曰賁擢泰和三年進士第官至𡵨山令次曰華

貞祐三年進士第今爲樞宻院判官次曰塋弃