Page:Sibu Congkan1367-元好問-遺山先生文集-12-09.djvu/69

此页尚未校对


将曠世而不復見當時且然尚何望扵今之世耶

古有之朋友死無所歸曰於我殯又曰乆要不忘

平生之言亦可以為成人矣叚武人也而能學者

所難能之事銘其可辭哉按総領諱徳禄北京㒷

中府人世為農家貞祐癸酉以𮪍兵從錦州将王

守玉屯東平辛巳夏東平不守歸今行䑓嚴公𨽻

五翼軍以功轉総領凡行䑓畧地所在必以之從

積六七年遷同知兖州軍州事為人資善柔而𢧐

陣勇捷人少有可敵者甲申五月十五日與宋将

彭義斌軍𢧐𬒳創年三十二以殁一女許嫁日照