Page:Sibu Congkan1368-元好問-遺山先生文集-12-10.djvu/39

此页尚未校对


州有不足進焉者山夫谷民乃以一畒之宫牲不

揜豆而祠之豈度徳審功報稱之道㦲聞之天即

神神即人人即天名三而誠則一東鄰之牛不如

西鄰之鑰𥙊實受其福凡以恃吾誠而巳不然𠩄

持者狹𠩄求者奢彼乗雲氣而㳺天地之間是區

區者寕足以留其一盻耶正大己丑九月日

  三皇堂記

老子職柱下史閱人代之乆其述伏犠神農黄帝

氏以来有太上下知有之其次親之譽之之論邵

康節囙之亦謂皇與帝為千萬世之人其次第盖如