Page:Sibu Congkan1370-元好問-遺山先生文集-12-12.djvu/122

此页尚未校对


氏魯大父某大父某父某妣某氏先生七𡻕能詩

太原王湯臣稱爲神童年十一從其叔父官于冀

州學士路宣叔賞其俊爽教之爲文年十有四其

叔父爲陵川令遂從先大父學先大父即與属和

或者譏其不事舉業先大父言吾正不欲渠爲舉

子尔區區一第不足道也遂 肆意經傳貫穿百

家六年而業成下太行渡大河爲箕山琴䑓等詩

趙禮部見之以爲少陵以来無此作也以書招之

扵是名震京師目爲元才子登興定三年進士第

不就選徃来箕穎者數年而大放厥辭扵是家累