Page:Sibu Congkan1376-王惲-秋澗先生大全文集-24-02.djvu/71

此页尚未校对


行植栢亭傳緩轡惻我吟前車滿孥戮後車載瑜琛

乃知非分福禍養憸人深行路莫爲惜但云神理忱

豺豕與蛇虺吞噬盖本心天道喜報復自昔非獨今

戾氣容有已怨讎日相尋一禮制萬動千古聖所欽

何當民志定無復僣與滛

    九門道中

     至元十八年十二月六日同察司諸公

     㑹葬董簽院於南董髙里原還過九門

     故城作

朔風暮轉劇曠野埃霾昏長鞭驅羸驂日晏東南奔

義有執紼役重過孤城闉邑居廢與置代逺不必論

緬懐武靈舉𮪍服開雄尊國聽固自我臣義賛亦惇