Page:Sibu Congkan1377-王惲-秋澗先生大全文集-24-03.djvu/49

此页尚未校对


世有澤嗣及先君擬掀舉生平抱負奈數竒賫志下

泉良獨苦悲纒風樹逾一紀業在青箱恨難抒伐柯

有斧睨不逺負荷至予尤莫取一官覊靮晉州城竚

望南雲淚如雨

    風秀丹山歌至元壬申耒官平陽得之於

    録事叅軍周𠏉臣䖏周予弱冠時伺舍郎

    也十一年春三月十五日與兒子𡦗讀王

    黼朱勔傳及僧祖秀華陽宫記因作此詩

    以贈周云

宣和寳石眞渊藪萬狀卿雲照靈囿當年㡬鑿太湖

空嬴得綱舡枯九有丹山風秀徽所譜嬝嬝金書瘦

於栁周郎携自河陽城夜壑雖深縱豪取一峰突兀