Page:Sibu Congkan1379-王惲-秋澗先生大全文集-24-05.djvu/46

此页尚未校对


  登臨武堂

吏散公庭百慮衡来登臨武敞髙情唐風過陋留遺

儉晉譎移民到健爭千障壷山吟際晚一溝汾水眼

中明悠悠自愧沙鷗雪更道忘機意亦驚

  唐山道中早發至元九年三月𥘉九日由燕達淇上

沆瀣横空夜向分行穿林影認前村夢殘旋逐車聲

破犬困時牽馬足奔長𥬇未容耕壠畒一官隨分報

君恩獨憐三載霜臺月空使流光滿薊門

  懷舊詩并序

  至元九年二月十四日濟南劉漢卿出示

  亡友王仲蔚詩軸三復之餘嘅焉奭傷因

  憶徃年在東平時與仲蔚諸人暮春之𥘉