Page:Sibu Congkan1379-王惲-秋澗先生大全文集-24-05.djvu/55

此页尚未校对


    行者邪以韓文公有文暢澄觀之作因書

    近體律詩簡𭔃西堂為它年林下一段閒

    公案也

一條柱杖老龍鱗扶掖西堂百歳春方寸巳明諸佛

果典刑還是定年人𥬇拈具葉隨僧供未省緇衣化

洛塵我識阿師中所得溪光山色乃心身

    至元己巳八月一日偕馬才卿游聖安寺

滿馬京塵厭市喧捨鞍歩入給孤園金鐺響泛松風

冷寳月光凝瑞像尊法觀交纒𩀱井閈雨花别是一

乾坤布金不是包桑計空抱危言吐復吞謂讀明昌

間郝侯党竹溪蔡無可等碑

    院書懷簡胡貟外應奉