Page:Sibu Congkan1379-王惲-秋澗先生大全文集-24-05.djvu/99

此页尚未校对


  職年五十有七終于家晚築龍祠别墅溪

  風松月境趣瀟洒酒壚茶𫁘筆牀釣具有

  幽㞐草堂之樂至元壬申余官兾府暇日

  與君徜徉其間者蓋三年于兹醉山頭之

  落照起舞鳴歌弄茂䕃之清泉沙鷗静玩

  追思徃事傷如之何爰作悲歌庶賡薤露

  其詞曰

酒病人看指日瘳扣床辝别到弥留歸軒東下才期

月哀訃聞來已两秋白璧冷埋泉壤閟黄壚不隔暮

山稠分明昨夜龍祠夢醉卧藤隂唱石州君善歌石州慢

婆娑杖屦桂叢幽長恐山中識故侯野約授書黄石

在菊香浮甕草堂秋一作滿甕秋杏陶令酒一川風月武陵舟宦清瀟洒