Page:Sibu Congkan1381-王惲-秋澗先生大全文集-24-07.djvu/69

此页尚未校对


數口爲家尚聚廬一王經野古良圖限期百日非為

遠部役群宫事大劬

    觀風浪中囬舟

風蕩輕舟一葉廽望中掀舞碧濤堆舟人若觧臨觀

恐迂緩甘從逺道来

    清溪晚眺

洲渚横陳水退餘两竹風栁映菰蒲暝烟誰踏扁舟

去望際漁灯一㸃孤

    題陳德秀東䑓手卷

井落星纒一炬殘市門留入𦘕圖看秪應千載東臺

月長照鄉人祝社壇

    至元戊辰應聘憲䑓留别淇上諸公夣中