Page:Sibu Congkan1382-王惲-秋澗先生大全文集-24-08.djvu/40

此页尚未校对


秋澗先生大全文集卷第二十八

 七言絶句

    故宫遺石

華陽遺宫土花碧依然萬石如林立憔悴崩雲偃月

姿留與都人作寒食

    至元十六年㽔賔前二日同賈漢卿逰上

    方光敎寺謁相上又不遇因賈徃年留題

    五詩清新婉麗煩𬓛為灑然也亦留詩壁

    間仍用其韻為鑑堂一𥬇

紺碧亭亭午影凉同來共坐賛公牀拖條柱杖誰家

去借問山僧有底忙

出處何心燠與凉適來真是兩繩床分司不作埋輪