Page:Sibu Congkan1382-王惲-秋澗先生大全文集-24-08.djvu/66

此頁尚未校對


  澄洽略無𥝠蟻聚蜂喧任一時正要至誠相■

 不湏臨事渉多疑

    宣和寳石圖凢十六葉

 雲萬態煥金書染出湖光照坐隅不道漢家規制

 㤗山磐石是基圖

    岳廟謝雪偶題至元十六年十二月廿四日

岧嶤觚爵動雲霞慘淡隂靈黒帝家恒岳所臨風雨

好不湏飛石示雄誇

野老題詩語㝡工表余精禱與神通爐煙散處雲生

野祝板宣時雪滿空

    偶得二絶𭔃府尹史子華

離離殘雪㸃山郊麦壠埋深不見苗春在草根泉脉