Page:Sibu Congkan1384-王惲-秋澗先生大全文集-24-10.djvu/114

此页尚未校对


拓置地用色羅上羃帝以黄后以絳所謂至敬無壇

也茵以皐比噐設陶血用血肉以獻上下之樂畢𬾨

此金朝典秩之大槩也國亡巳來汴之宫室毀撤掃

地顧惟兹廟以貯儲淂巋然獨存 皇朝中統五年

夏四月 詔河南前宣撫張子良撤焉以北浮御河

入燕就爲今之 大宫從堂議也據正隆己夘至今

甲子以暦考之適百有六年也識者異之且今𥘉建

宫扵燕多撤汴材其木皆以燕用爲誌今是廟亦復

用燕之故址有数存乎其間爾自有能辨之者夫君

子将營宫室宗廟爲先祖宗胡可以無廟然一廟之

用有不可勝之費今也存亡廟新宫其尊祖息民

可謂恭儉者㦲是廟宋制也按禮經天子七廟太祖