Page:Sibu Congkan1384-王惲-秋澗先生大全文集-24-10.djvu/62

此页尚未校对


拱把而合抱特十餘𡻕耳今年春命家僮斧東城之

外七十木植諸洄溪清流溉其根時雨澤其顛

甫閱月枝葉扶蘇已復可愛異時材則充吾家棟宇

之用薪則供吾㸑下朝夕之湏斧斤以時有不勝其

用者矣不然畏曰凝空炎風灼野長條羙䕃拂堤岸

而庇清流使龜魚㳺泳爲牛馬憇息之𠩄亦田家之

一快也吾今年四十有二小子其識之且念夫天之

生物無匪益扵人者人爲物靈役萬有而君之亦莫

不極焉不知加我數年能有益扵物也果何如㢤時

至元戊辰夏六月洄溪主人記

    社壇記

田之置社所從来尚矣自天子至扵庶人莫不有社