Page:Sibu Congkan1384-王惲-秋澗先生大全文集-24-10.djvu/75

此页尚未校对


爲之清壮也夫逰覧細事也功名之士有所不取然

謝傅之放情丘壑羊公之興懐峴首二賢者其功業

豈下扵人㢤要之髙人勝士不無瀟洒出塵之想闤

闠塵俗觸眼可𢙣時扵山川風煙勝䖏垂槖而徃囷

載而歸俾廓落之懐心凝形釋與萬化⿱冝八 -- 𡨋合然後知

吾向之未始逰焉如何若曰功名顯赫如二公而後

可噫髙天厚地湏冨貴何時邪癸亥冬十二月望日

    新井記有銘

水之滋人至矣予城㞐三十年口衆而無井亦一古

也盖飲食酒茗之用日不暇數十斛率以㒒奴遠汲

取𠯁誠可憫也中綂四年夏六月朔召井工鑿井扵