Page:Sibu Congkan1384-王惲-秋澗先生大全文集-24-10.djvu/77

此页尚未校对


    登觀雀樓記

予少従進士泌陽趙府君學先生河中人故児時得

聞此州樓觀雄天下而觀雀者尤為之甲及讀唐李

虞部暢諸王之煥等詩壮其藻思令人飄飄然有整

翮凌雲之想擬一登而未能也至元壬申春三月由

御史裏行来官晋府因𥨸喜幸曰蒲為属郡且判府

職固㕔幕而開掌有顓務 國制判官典郵傳季得

乗馹撿劾稽緩西南河関勝㮣固形扵夢𥧌中矣其

𡻕冬十一月戊寅奉堂移偕来伻按事此州遂𫉬登

故基徙𠋣盤礴情逸雲上扵是俯洪河面太華楫首

陽雖傑觀委地昔人已非而河山之偉風㷑之勝不

殊扵徃古矣扵是詠採薇之歌有懐舜徳起臨河之