Page:Sibu Congkan1384-王惲-秋澗先生大全文集-24-10.djvu/95

此页尚未校对


髮森竪山人李珏岀司空一鳴集相與披讀扵露幌

風簷之際顧瞻林影如見須眉乃酌水再酹乞靈扵

公詠休休之歌思考槃之樂安淂黄金買堪乗之鶴

追仙㳺扵寥廓也邪不然揺江山之筆吸撑霆之氣

貯濯詩脾以増益其未至庶幾列名扵王駕李生之

次亦所願也日既昃徘SKchar乆之出山林霏煙翠漠然

四合回望谷口無復所見庚伏中旬后三日共溪雲

𨼆記

    待旦軒記

至元壬申𡻕予自御史調官平陽扁私居之軒曰待

旦盖所以礪厥志而儆不逮也矧河東列城五十棋

布相望大府寔根本所在而風俗係焉國制張官五㕔幕