Page:Sibu Congkan1385-王惲-秋澗先生大全文集-24-11.djvu/11

此页尚未校对


兵𠒋之𢡖復以一言活萬家扵鋒鏑之下古稱澤及

枯朽矧生人乎師之謂也向使師遭時得位其仁民

爱物之功豈如是而已耶因併及之師諱道輔字公

弼甫冠嗣主宗教後加謚𭈹中和仁靖真人云至元

十九年龍集壬午竆臘日堇記

    霍岳肇祀記

至元九年冬■朝廷以郡邑鎮山大浸載諸典秩者

所司三載一祀霍岳在河東實爲靈鎮故事每𡻕以

仲夏土極之日用信報禮昭處度也明年癸酉夏六

月廿六日惲行縣北走霍邑前次洪洞雨不克邁越

翼日抵趙城適嚴祀省牲之夕乃率霍州判官連漢

臣監縣事塔的尹裴國用主縣簿刘偉齊𪧐祠下将