Page:Sibu Congkan1385-王惲-秋澗先生大全文集-24-11.djvu/130

此页尚未校对


先君學道立丗其愽文約理有如此者小子惲復續

所得以綴于後盖■先君所未見也庶幾五十家之

說左右逢原矣至元二十五年戊子春二月一百五

日序

    送信生士逹北行序

勾呉之分豫章之野有神物焉雄雯隂縵丗不多得

佩而服之可以檢非常而走光怪礪而用之可以决

浮雲而開白日當其鋒鍔翳昧沉欎於幽圄之下然

衝霄之氣不自逹於斗間雖有精鍳愽識之士安得

佩服提携檢非常而神利用者哉君子之仕也上需

志於逹而後可以見於用用則先其材之云何而後

其時之利與否也逢乎辰而匪其才何克應事㡬而