Page:Sibu Congkan1385-王惲-秋澗先生大全文集-24-11.djvu/8

此页尚未校对


肆濫横潰使一漫流害注大川而後已者此澗之功

也及其忽焉収潦千里一空曽不少遺用以自潤縈

紆盤折沉深闊逺漲㾗在而流沬空沙尾平而崖涘

峻紛𠔃交貫矌𠔃長虚水之去来雖有緩急澗之吞

吐𥘉自若也又𩔖夫含章可貞或從王事無成有終

者是又澗之不有其量之與功也嗚呼澗乎其見用

於秋之時乎予嚮在京師客有善推䇿者甞有所請

渠曰子非王秋澗乎予曰然客曰既云秋澗致用有

在第未之至耳然觀子之流行異時當有東南逺役

大冨厥覧不特泛長江而觀七澤也願子思存乎見

少不自以為多可也是則澗之量數不其容乃大歟

余唯而退至元廿六年巳丑𡻕秋八月望日記