Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/131

此页尚未校对


𣏌姦計媒孽其罪㗸𡨚入地靄而不可明是不若履

忠蹈義明死於使華之命尚或摧沮逆謀以激忠義

之士而愧夫天下後世乱臣賊子之心是乃不以李

鄭𭄿而不行為得而以死扵義命為安也要令千百

世後義烈言言如嚴霜畏日有不可尚巳者此公之

心也甞以忠義者囯家之元氣世當頋護靳惜使信

其巳徃不泯之志勵夫将耒至簿之俗而為天下之

大閑如公者誠不可例與具臣者論其進退之跡也

若專以老不致事為嫌是又失見危授命之義也况

唐人之扵致政𥘉無定躰至元戊子秋八月廿日晨

起偶記徃年對翰長之問特為筆此且發𠩄潜之幽

光云