Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/136

此页尚未校对


    政問

至元九年春予以御史滿秩除平陽路判官過辤諸

公以臨民處已之教為請右丞相史公曰汝讀書年

長乆在朝行今官外郡寅奉之心當常若在朝野時

至扵事機変轉不可預料臨時制宜可也翰林學士

鹿庵先生曰長次不睦及首沽虚聲今天下之通患

推譲有終為上詩云靖恭尔位好是正直神之𦗟之

介尔多福况人事乎餘何言𥙊酒許魯齋曰臨政譬

之二人對弈機有淺深不可心必於勝因其势而順

導之同僚間勿以氣𩔖匪同而有彼此或有扞格當

以至誠感發無所争矣其後揔𬋩萬奴耒尹亦請訓

於開府史公曰今判官王某性純直頗諳事儻有𠩄