Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/54

此页尚未校对


 至元戊子𡻕臘日書

    無音

萬物受氣於天音者情之所由發也以政有得失而音

有乖和雖極亂極困未有情不宣而音不作者如幽厲

之世雅固遏宻變則不無也至於當有絶無豈困而不

暇作伏而不敢出其或善不足以法惡不足以戒亦若

天變之無所見乎三者必有一居於此矣於是感而書之

    得失

人之得失一係夫命之通塞若得則既不當過恩于

其所舉揣其已才如何耳失則又不當致怨于其所

沮亦當量已命之如何耳若恩有歸是人憐其不才

而𥝠之也怨其沮是我妄為言而不安其命分也何